Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení představuje takový způsob řešení sporu, kdy spor rozhodne jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud namísto obecného soudu. Po provedeném řízení vydává rozhodčí orgán závazné a vykonatelné rozhodnutí. Spor je tedy vyřešen s konečnou platností rozhodnutím rozhodců, které je pro strany závazné a zákonnými prostředky vynutitelné a má tytéž účinky jako pravomocný rozsudek soudu. Rozhodčí nález je tedy především vykonatelný v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce. Strany si volí rozhodce samy nebo si stanoví mechanismus, jakým způsobem budou rozhodci ustanoveni. Strany si dále mohou vybrat i místo, kde bude rozhodčí řízení probíhat.

Právní úprava

Možnost řešit spory v rozhodčím řízení namísto u obecných soudů upravuje v České republice zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“).