Paragrafové znění novely OSŘ

 

Následující verze paragrafového znění obsahuje i zapracovaný pozměňovací návrh, který se chystají předkladatelé předložit. Předkladatelé tento pozměňovací návrh předkládají s ohledem na některé výhrady, které zazněly na adresu původního znění s cílem vyhnout se jakýmkoli pochybnostem stavících na případných nejednoznačných formulacích. 

 

a)  - explicitnější úprava toho, aby byly náklady přiznávány v odůvodněných případech 

b)  - upřesnění rozdílu mezi náhradou a odměnou tak, aby nebylo možné novelu vykládat tak, že by soudy mohly nepřiznávat oněch 600 Kč některému věřiteli   

c)  - odstranění nejasnosti, kterou by bylo možné vykládat tak, že novelou jsou dotčeny i náklady a odměny exekutora 

 

1. V části prvé čl. I bod 1. nově zní takto (doplnění a změny tučně): 

 

„§ 144 

Účastníci nemají právo na náhradu odměny za zastupování v řízení, ve kterém bylo rozhodnuto o peněžitém plnění uvedeném v § 202 odst. 2 části věty před středníkem. Soud však může přiznat i náhradu odměny právního zastoupení nebo její části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků, zejména tehdy, pokud obstarání právního zastoupení je pro účastníka s ohledem na jeho poměry nákladné nebo s ohledem na povahu věci nezbytné, popřípadě tehdy, pokud účastník čelí nespravedlivému nebo, nepřiměřenému uplatnění nároku. 

  

2. V části prvé čl. I bod 2. nově zní takto (doplnění a změny tučně): 

V § 270 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Při uložení povinnosti k náhradě nákladů výkonu rozhodnutí o peněžitém plnění uvedeném v § 202 odst. 2 části věty před středníkem se ust. § 144 použijí přiměřeně.“. 

 

3. V části druhé čl. II bod 1. nově zní takto (doplnění a změny tučně): 

V § 87 odst. 2 se za větu první vkládá věta, která zní: „Při určení výše nákladů oprávněného v případě exekuce rozhodnutí o peněžitém plnění uvedeném v § 202 odst. 2 části věty před středníkem občanského soudního řádu se ust. § 144 občanského soudního řádu použijí přiměřeně.“.