Možnost obrany u soudu

Zrušení rozhodčího nálezu soudem

Zákon o rozhodčím řízení stanoví, ve kterých případech může soud rozhodčí nález na návrh kterékoliv ze stran zrušit. Jedná se o tyto případy:

 

a) rozhodčí nález byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu /tj., např.

/např. nejedná se o majetkový spor/,

b) rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje,

c) ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem,

d) rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců,

e) straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat,

f) rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému,

g) se zjistí, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení. [1]

 

Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá. Podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu soudem nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit, jestliže by neprodleným výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma.

 

V případech uvedených pod písmeny b) a c) však zákon o rozhodčím řízení přímo soudu ukládá zamítnutí návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, jestliže strana, která se domáhá zrušení rozhodčího nálezu, neuplatnila, ač mohla, takový důvod v rozhodčím řízení nejpozději, než počala jednat ve věci samé. Toto ustanovení však s největší pravděpodobností odporuje čl. 6 směrnice č. 93/13/ES ze dne 5.4.1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

 

Zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu soudem

I když nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může strana, proti níž byl soudem nařízen výkon rozhodčího nálezu, podat návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí v zákonem stanovených důvodech.

 

Vedle zrušení rozhodčího nálezu a zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí mají obecné soudy i další působnost v rozhodčím řízení, např. rozhodují o vyloučení rozhodce, který je podjatý nebo provádějí procesní úkony na dožádání rozhodců nebo rozhodčího soudu, které tito nemohou vykonat sami, rozhodují ve věcech exekuce rozhodčího nálezu atd.

 

 

 


[1]    Ustanovení § 228 občanského soudního řádu stanoví důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení.