Klady x zápory

Rozhodčí řízení má řadu výhod i nevýhod. Následující nevýhody jsou uvedeny z pohledu spotřebitele, který uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru s nějakou obchodní společností a ve smluvním vztahu představuje slabší stranu.

 

Výhody:
a) RŘ je méně formální - rozhodčí řízení je méně formální než řízení před běžným soudem. Strany si mohou vybrat osobu, která bude vykonávat funkci rozhodce, přičemž pro výkon rozhodce nejsou stanoveny žádné specifické požadavky (s výjimkou způsobilosti k právním úkonům, jak je uvedeno výše).
b) RŘ je rychlejší - rozhodčí řízení je rychlejší vzhledem k tomu, že je zásadně jednoinstanční (není možné podat odvolání proti rozhodnutí rozhodců - rozhodčímu nálezu, pokud se strany nedohodnou jinak).

 

Nevýhody:
a) Nízké záruky spravedlnosti - právě shora citované vlastnosti rozhodčího řízení (kvalifikace, odvolání) vedou k tomu, že poskytuje menší záruky spravedlnosti než klasické soudní řízení.
b) Větší zneužitelnost - dále je třeba upozornit na skutečnost, že zákon o rozhodčím řízení připouští, aby rozhodci rozhodovali nikoliv podle hmotného práva země, kde rozhodčí řízení probíhá, ale podle zásad spravedlnosti, tj. rozhodci nejsou poté vázáni platným právem a bude záležet pouze na úvaze rozhodců, jak věc posoudí a rozhodnou. Jak již bylo shora uvedeno, strany si mohou samy stanovit postup, jak mají rozhodci vést řízení, přičemž toto může vést ke stanovení takových procesních pravidel, která jsou výhodnější pro silnější stranu smluvního vztahu a jsou v rozporu s právem na spravedlivý proces.