ANALÝZA: Index predátorského úvěrování (prosinec, 2010)

Po roce zveřejňuje společnost Člověk v tísni tzv. Index predátorského úvěrování (IPU), jehož prostřednictvím se snažíme ovlivňovat strategie jednotlivých nebankovních společností v praxi poskytování spotřebitelských úvěrů. C

 

Metodika výpočtu dílčích indikátorů

 

1. Srozumitelnost:
Zdůvodnění: Vycházíme z předpokladu, že ke zvážení všech potenciálních rizik je nezbytné porozumět smluvním podmínkám, které jsou pro budoucí vztah věřitele a dlužníka závazné. Ačkoli je srozumitelnost textu ovlivněna, kromě jeho délkou, také zvolenou stylistikou, rozsah je objektivně měřitelný.

Výpočet: Srozumitelnost je tedy vyjádřena počtem všech znaků včetně mezer smluvních podmínek (respektive počtem normostran). Tam, kde dochází k odkazování na další dokumenty (info o osobních údajích, info o rozhodčích doložkách, atd.) jsme započítali i tyto dokumenty. To se netýká společnosti Home credit, která má všechny informace v jednom dokumentu. nms.

 

2. Cena produktu:
Zdůvodnění: Cenu produktu neposuzujeme z pohledu výhodnosti, ale s ohledem na schopnost klienta splácet svůj závazek. Čím je cena vyšší, tím je také vyšší riziko prodlení se splátkou.

Výpočet: Při výpočtu ceny vycházíme striktně z úvěrových kalkulaček jednotlivých společností na jejich internetových stránkách. Cena je vyjádřena absolutní hodnotou, kterou spotřebitel přeplatí celkem nad rámec jistiny. 

 

3. Využívání úpravy úroku z prodleni:
Zdůvodnění: Výše úroků z prodlení je upravena standardně v občanském zákoníku. Využívání vlastní úpravy výše úroků z prodlení zatěžuje v konkrétních případech dlužníky několika násobně vyšší sazbou, než je zákonná. Cílem tohoto indexu je využívání standardní definice platné dle občanského zákoníku.

Výpočet: U společností, které tuto úpravu využívají započítáváme hodnotu 1, u společností, které tuto úpravu nevyužívají započítáváme hodnotu 0.

 

4. Sankce:
Zdůvodnění: Sankce představují podstatné riziko pro dlužníka, který se dostane do prodlení. Znalost potenciální výše sankcí, které bude dlužník povinen zaplatit v případě prodlení proto představuje jednu z klíčových podmínek odpovědného zadlužování. Tento parametr je výsledkem modelového výpočtu.

Výpočet: Dle stejné metodiky jsou započítány všechny sankce (sankce, úroky z prodlení, zpoplatněné upomínky), které klientovi hrozí v případě posunu se splácením o 30 dní. 

 

5. Využívání rozhodčích doložek (RD):
Zdůvodnění: Klíčovým aspektem při posuzování rizikovosti úvěru je způsob řešení potenciálního vzniklého sporu. Rozhodčí doložky adhoc uplatňované u většiny zkoumaných společností vystavují dlužníka riziku, že spor mezi ním a věřitelem nebude posuzovat nezávislý soud, ale na věřiteli závislý rozhodce.

Výpočet: Proto u společnosti, která využívá RD započítáváme hodnotu 1, u společnosti, která RD nevyužívá započítáváme hodnotu 0. Nezohledňujeme duální RD, které mimochodem využívá také Cetelem. Vycházíme z toho, že v naprosté většině případů spor vyvolává věřitel a po podaní rozhodčí žaloby již klient nemá možnost si zvolit, kde bude spor řešen. 

Jednotlivé dílčí indexy vyjadřují vztah konkrétní hodnoty k průměrné hodnotě. Zároveň mají indexy relativně stejnou váhu, tedy žádný dílčí index není násoben jakýmkoli koeficientem. Výsledný IPU je aritmetickým průměrem dílčích indexů. Pro výpočet sankcí bylo využito identického modelového příkladu klienta, který si půjčil 30.000 Kč se splatností na dobu jednoho roku. Se splácením se přitom tento klient dostal do prodlení 30 dní.
 

Index 1: Srozumitelnost

 

Index 2: Cena produktu vyjádřena úrokem

 

Index 4: Výše potenciálních sankcí

 

Celkový Index predátosrkého úvěrování

 

Doposud došlo u jednotlivých společností k následujícím změnám:

 

Cofidis
snížení sankí o 80%, snížení úroků z prodlení o 75%

 

Provident
zrušení rozhodčí doložky

 

Cetelem
snížení sankí o 30%, zkrácení a zjednodušení smluvních podmínek, snížení úroků z prodlení o 75%, omezení zpoplatněných upomínek

 

Home credit
zkrácení smluvních podmínek o 45%, omezení sankcí

 

Profi credit
výrazné omezení sankcí, zvětšení písma smluvních podmínek